Ordre del dia Assemblea General Extraordinària  

Ordre del dia Assemblea General Extraordinària

Ordino, 6 de juny del 2017

Senyor/a,
Em plau convocar-vos a la Assemblea General Extraordinària que se celebrarà el proper dimarts dia 27 de juny a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions dels locals de l’Esquí Club Ordino Arcalís. Carrer de l’Anglada num 2, AD300 Ordino.

D’acord amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació si escau, de l’acta anterior (8-02-2017).
2. Proposta de modificació dels estatuts del club. Modificar l’article 4 "els objectes complementaris" i l’article 42 "els recursos econòmics" dels Estatuts socials que quedarien redactats de la manera següent:

"Article 4.- ELS OBJECTES COMPLEMENTARIS
Per tal d’assolir l’objecte indicat, el Club pot portar a terme tot tipus de manifestacions esportives i culturals relacionades amb l’esmentat esport. També, pot organitzar i enquadrar la participació d’esportistes a les proves organitzades al Principat i realitzar altres activitats que constitueixin objectes accessoris o complementaris al principal, indicat.

El Club té com a objectes accessoris el foment, la promoció i la pràctica dels següents esports i modalitats esportives:

L’esquí d’estil lliure, els surf de neu i qualsevol altra modalitat que pertanyi a la Federació Andorrana d’Esquí.

Igualment el Club pot realitzar o participar en projectes de recerca i investigació relacionats amb temàtiques esportives afins a l’objecte principal o els complementaris abans indicats. En el cas que l’esport o la modalitat esportiva complementària pertanyi a altra Federació, el Club, abans de fomentar la seva pràctica s’hi ha d’inscriure o bé crear
una secció d’acció esportiva d’acord amb el què disposa l’article 10 de la Llei de l’Esport.

Obtenir els mitjans econòmics necessaris per a la realització dels seus objectius.”

Article 42.- ELS RECURSOS ECONÒMICS
Els recursos econòmics del Club, es composen de :

a) Les quotes dels socis numeraris o corredors.
b) Les ajudes que es puguin obtenir de socis protectors, i de simpatitzants.
c) Les subvencions que li puguin atorgar els organismes oficials i les entitats privades.
d) Altres ingressos obtinguts mitjançant les activitats que el Club organitzi, com vetllades, festes, concursos, rifes, etc.
e) Les sancions pecuniàries que s’imposin als seus afiliats, adherits o federats, de conformitat amb la legislació vigent.
f) Els préstecs o crèdits que se li concedeixin.
g) Els ingressos que obtingui en relació amb l’organització de proves o activitats esportives.
h) Les ajudes rebudes d’empreses o particulars per la promoció i desenvolupament de l’esquí a Andorra.
i) Qualsevol altre ingrés acceptat i aprovat per la Junta Directiva.”

3. Precs i preguntes
Vista la importància de la proposta de modificació dels estatuts del club, s’adjunta a la convocatòria el formulari de delegació de vot per aquells socis que no puguin assistir a l’assemblea. El nombre màxim de delegacions és de 3 per soci assistent.


La Presidenta,

Alexandra CODINA TORT